Dissabte Candelero 2017

Festa Candelera 2017

DESCOBREIX TOTES LES NOVETATS DE LA FESTA CANDELERA
DESCUBRE TODAS LAS NOVEDADES DE LA FIESTA CANDELERA
DISCOVER ALL THE NEWS OF THE PARTY CANDELERA
DÉCOUVREZ TOUTES LES NOUVELLES DES PARTIES CANDELERA
ОТКРЫТЬ ВСЕ НОВОСТИ Партийной Подсвечники
اكتشاف كل NEWS OF THE PARTY الشمعدانات

  

Benvolgudes famílies, com ja sabeu el proper 20 de maig celebrem un nou dissabte candelero, li hem canviat el nom perquè també li hem canviat el format, l’escola ha crescut i les necessitats ja no són les mateixes. Des de la primera trobada on vam plantar el primer arbre del pati, fins la col·locació de rodes o la creació d’una cuineta, ens hem anat fent grans i cada vegada més nombrosos, per això hem cregut necessari dedicar-nos un temps per treballar la convivència, creant oportunitats d’apropament i de coneixement mutu, una gran festa de famílies candeleres. Obrirem portes (pati)  a les 10h i trobareu un bon grapat d’activitats:

Matí

La comissió d’extraescolars organitzarà tallers d’escacs, d’anglès, guitarra, còmic i teatre, també tindrem la oportunitat de practicar patinatge i ball modern, les activitats són obertes a tothom i serviran per conèixer l’oferta d’extraescolars del proper curs.

La comissió de festes serà l’encarregada de donar color a la festa amb temperes, pinzells i una GRAN proposta per a gaudir entre tots.

La comissió d’acció social muntarà un espai de Mercat Creatiu i de Segona Mà amb el que volem reduir residus, allargar la vida útil dels articles i fomentar un consum responsable.

Les famílies que elaboreu productes artesanals, o tingueu roba, joguines, llibres, estris, material esportiu, que no utilitzeu i voleu vendre, apunteu-vos https://goo.gl/forms/BH4uyjYEpLNRoyAR2 o informeu la vostra delegada. Us reservarem una taula per a que exposeu els vostres articles, a canvi us demanem snacks, begudes, fruita o el que us sembli i ho afegirem al bufet del dinar.

La comissió Volem Créixer tindrà una parada especial amb les samarretes d’AFA, samarretes grogues i xandalls de l’escola. Per fer una mica de manteniment dels elements que hem anat instal·lant al pati i per no perdre la tradició BricoPacoManíacs us proporcionarem pintura per fer una repintada a la cuineta, material d’ombra i xarxes per les porteries.

Migdia

Dinar de bufet amb receptes del món. Tindrem un pica-pica proporcionat per RocaGonzalez qui realitza el servei de càtering del menjador escolar i també plats cuinats per famílies de l’escola. Ens agradaria apropar-nos a altres cultures i a altres famílies a través de les receptes, compartint, tastant, descobrint i gaudint de la diversitat i dels sabors. Les famílies que vulgueu  cuinar algun plat típic del vostre país o regió  podeu apuntar-vos a https://goo.gl/forms/4FzMiInXEOtHJTtw1 o informeu la vostra delegada. El mateix dissabte durant el matí podeu anar deixant el vostre plat i omplirem una fitxa amb les dades sobre l’origen, els ingredients, informació i la vostra foto, amb totes les receptes volem editar un llibret que distribuirem a les classes per a que tots els alumnes puguin aprendre coses sobre els seus companys d’escola.

Tarda

En aquesta ocasió hem convidat a les famílies que estan en procés d’inscripció dels futurs alumnes de l’escola, per tal de donar-los la benvinguda i anar convertint-los en autèntics candeleros, organitzarem patxangues de futbol sala i de bàsquet entre pares, mares, alumnes, veterans i principiants. Durant tot el dia hi haurà unes pissarres per apuntar-vos als equips local/visitant. Esperem que gaudiu molt del dia, estem segurs que quanta més diversitat, més positiva serà l’experiència i millor exemple de convivència podrem transmetre als infants.

COSES QUE PODEU PORTAR (OPCIONAL): guitarra, patins, roba que es pugui embrutar, gorra i protecció solar, el moneder per comprar alguna ganga al mercat, eines, alguna beguda o menjar per compartir, pilota reglamentària futbol/bàsquet, ritme per ballar, energia per jugar, ganes de passar-ho pipa.

 


  

Queridas familias, como ya sabéis el próximo 20 de mayo celebramos un nuevo sábado candelero, le hemos cambiado el nombre porque también le hemos cambiado el formato, la escuela ha crecido y las necesidades ya no son las mismas. Desde el primer encuentro donde plantamos el primer árbol del patio, hasta la colocación de ruedas o la creación de una cocinita, nos hemos ido haciendo mayores y cada vez más numerosos, por eso hemos creído necesario dedicarnos un tiempo para trabajar la convivencia, creando oportunidades de acercamiento y de conocimiento mutuo, una gran fiesta de familias candeleras. Abriremos puertas (patio) a las 10h y encontrareis un buen número de actividades:
Mañana
La comisión de extraescolares organizará talleres de ajedrez, inglés, guitarra, cómic y teatro, también tendremos la oportunidad de practicar patinaje y baile moderno, las actividades son abiertas a todos y servirán para conocer la oferta de extraescolares del próximo curso.
La comisión de fiestas será la encargada de dar color a la fiesta con témperas, pinceles y una GRAN propuesta para disfrutar entre todos.
La comisión de acción social montará un espacio de Mercado Creativo y de Segunda Mano con el que queremos reducir residuos, alargar la vida útil de los artículos y fomentar un consumo responsable.
Las familias que elaboréis productos artesanales, o tengáis ropa, juguetes, libros, útiles, material deportivo, que no utilicéis y deseéis vender, apuntaos. https://goo.gl/forms/BH4uyjYEpLNRoyAR2 o informad a vuestra delegada. Os reservaremos una mesa para que expongáis vuestros artículos, a cambio os pedimos snacks, bebidas, fruta o lo que os parezca y lo añadiremos al buffet de la comida.
– La comisión Volem Créixer (Queremos Crecer) tendrá una parada especial con las camisetas de AFA, camisetas amarillas y chándales de la escuela. Para hacer un poco de mantenimiento de los elementos que hemos ido instalando en el patio y por no perder la tradición BricoPacoManíacos, os proporcionaremos pintura para hacer una repintada a la cocinita, material de sombra y redes para las porterías.
Mediodía
Comida de buffet con recetas del mundo. Tendremos un pica-pica proporcionado por RocaGonzalez quien realiza el servicio de catering del comedor escolar y también platos cocinados por familias de la escuela. Nos gustaría acercarnos a otras culturas y a otras familias a través de las recetas, compartiendo, probando, descubriendo y disfrutando de la diversidad y de los sabores. Las familias que queráis cocinar algún plato típico de vuestro país o región podéis apuntaros en https://goo.gl/forms/4FzMiInXEOtHJTtw1 o informar a vuestra delegada. El mismo sábado por la mañana podéis ir dejando vuestro plato y llenaremos una ficha con los datos sobre el origen, los ingredientes, información y su foto. Con todas las recetas queremos editar un librito que distribuiremos a las clases para que todos los alumnos puedan aprender cosas sobre sus compañeros de escuela.
Tarde
En esta ocasión hemos invitado a las familias que están en proceso de inscripción de los futuros alumnos de la escuela, a fin de darles la bienvenida e ir convirtiéndolos en auténticos candeleros, organizaremos pachangas de fútbol sala y de baloncesto entre padres, madres, alumnos, veteranos y principiantes. Durante todo el día habrá unas pizarras para apuntaros a los equipos local / visitante. Esperamos que disfrutéis mucho del día, estamos seguros de que cuanta más diversidad, más positiva será la experiencia y mejor ejemplo de convivencia podremos transmitir a los niños.
COSAS QUE PUEDE LLEVAR (OPCIONAL): guitarra, patines, ropa que se pueda ensuciar, gorra y protección solar, el monedero para comprar alguna ganga en el mercado, herramientas, alguna bebida o comida para compartir, pelota reglamentaria fútbol / baloncesto, ritmo para bailar, energía para jugar, ganas de pasarlo pipa.

 


 

  

Dear families, as you know next 20th of M we celebrate a new Candel Saturday, we have changed the name because we have also changed the format, the school has grown and the needs are no longer the same. From the first meeting where we planted the first tree of the patio, to the placement of wheels or the creation of a kitchen, we have become larger and more and more numerous, so we have thought it necessary to dedicate time to work together, creating opportunities of approach and of mutual knowledge, a great celebration of Candel families. We will open doors (patio) at 10am and you will find a number of activities:

Morning

The extra-activities committee will organize chess, English, guitar, comic and theater workshops, we will also have the opportunity to practice skating and modern dance, the activities are open to all and will serve to know the extracurricular offer for next year.

The festival committee will be in charge of giving color to the party with tempers, brushes and a GREAT proposal to enjoy together.

The social action committee will set up a creative and second-hand market space with which we want to reduce waste, extend the useful life of articles and promote responsible consumption.

Families that make homemade products, or have clothes, toys, books, tools, sports equipment, not used and want to sell them, please sign up https://goo.gl/forms/BH4uyjYEpLNRoyAR2 or inform your delegate. We will reserve a table for you to expose your articles, and in exchange we ask for snacks, drinks, fruit or whatever you think and we will add it to the buffet luch.

The Volem Créixer committee (We Want to Grow) will have a special stand with AFA shirts, yellow shirts and school tracksuits. To improve the maintenance of items that we have installed in the patio and in order to don’t lose the tradition BricoPacoManíacos, we will provide you paints and coatings to repaint the kitchen and the shade space, and nets for the goals.

Luchtime

Buffet food with world recipes. We will have a finger-food buffet provided by RocaGonzalez who manage the catering service of the school dining room and also dishes cooked by families of the school. We would like to approach other cultures and other families through recipes, sharing, testing, discovering and enjoying diversity and flavors. Families that want to cook a typical dish of your country or region can register at https://goo.gl/forms/4FzMiInXEOtHJTtw1 or inform your delegate. The same Saturday morning you can leave your plate and fill a tab with the data on the origin, ingredients, information and your photo. With all the recipes we want to edit a little book that we will distribute to the classes so that all the students can learn things about their classmates.

Evening

This time we invited the families the families who are in the process of enrolling the future students of the school, in order to welcome them and to become authentic “candeleros”, we will organize friendly games of football and basketball among parents, students, Veterans and beginners. Throughout the day there will be some blackboards to point at the local / visiting teams. We are confident that the more diversity, the more positive the experience and the better example of coexistence we can transmit to children.

THINGS YOU CAN WEAR (OPTIONAL): guitar, skates, clothes that can get dirty, cap and sun protection, the wallet to buy some bargain in the market, tools, some drink or food to share, football/basketball balls, power to play, wanting to do funny.

 


 

  

Chères familles, comme vous le savez, le 20 mai a tenu un nouveau chandelier du sabbat, nous avons changé le nom parce que nous avons changé le format, l’école a augmenté et les besoins ne sont pas les mêmes. Dès la première rencontre où nous avons planté le premier arbre dans la cour, au placement des roues ou la création d’une petite cuisine, nous avons vieillissons et de plus en plus nombreux, donc nous avons trouvé nécessaire de consacrer un certain temps à travailler la coexistence, la création d’opportunités le rapprochement et la compréhension mutuelle, une grande fête des familles des chandeliers. Nous ouvrirons les portes (patio) à 10 heures et vous trouverez un certain nombre d’activités:

Matin
La Commission des ateliers organisera après les échecs scolaires, l’anglais, la guitare, la bande dessinée et le théâtre, ont aussi la possibilité de pratiquer le patinage et la danse moderne, les activités sont ouvertes à tous et serviront à faire l’offre après l’école l’année prochaine.
Le comité du festival sera chargé de donner de la couleur à la fête avec des peintures à la détrempe, des pinceaux et une grande proposition pour profiter ensemble.
La Commission d’action sociale va monter un espace marché créatif et deuxième main avec laquelle nous voulons réduire les déchets, l’extension de la durée de vie utile des articles et de promouvoir la consommation responsable.
L’artisanat des familles, ou peut avoir des vêtements, des jouets, des livres, des fournitures, du matériel de sport et deseéis utilicéis ne pas vendre, vous pouvez pointer. https://goo.gl/forms/BH4uyjYEpLNRoyAR2 ou faire rapport à votre délégué. Je vais réserver une table pour exposer vos articles, en retour, nous demandons des collations, des boissons, des fruits ou à quoi vous ressemblez et de l’ajouter au buffet de la nourriture.
La commission Volem Créixer (Nous voulons grandir) aura un arrêt spécial avec des chemises AFA, chemises jaunes et école de survêtements. Pour ce faire, certains éléments de maintenance qui ont été installés dans la cour et ne pas perdre la tradition BricoPacoManíacos, nous fournirons la peinture pour faire un repeint à la cuisine, matériel d’ombre et des réseaux pour les objectifs.

Midi
recettes de cuisine sous forme de buffet dans le monde. Nous aurons un pica-pica fourni par RocaGonzalez qui effectue le service de restauration des repas scolaires et des plats cuisinés par les familles de l’école. Nous aimerions aborder d’autres cultures et d’autres familles à travers les recettes, le partage, les tests, découvrir et apprécier la diversité et les saveurs. Les familles que vous cuisinent un plat typique de votre pays ou région https://goo.gl/forms/4FzMiInXEOtHJTtw1 vous pouvez vous connecter ou informer votre délégué. Le samedi matin peut aller en laissant votre assiette et remplir un formulaire avec les données sur l’origine, les ingrédients, les informations et la photo. Avec toutes les recettes que vous souhaitez modifier un livre qui distribuent des cours afin que tous les élèves peuvent en apprendre davantage sur leurs camarades de classe.

Soir
Cette fois, nous avons invité les familles qui sont dans le processus d’inscription des futurs étudiants de l’école, pour les accueillir et aller les transformer en authentiques « Chandeliers » organiser des matches amicaux de football et de basket-ball chez les parents , les étudiants, les anciens combattants et les débutants. Tout au long de la journée, il y aura un Ardoises apuntaros aux équipes locales / visite. Nous espérons que vous apprécierez une grande partie de la journée, nous sommes convaincus que la plus grande diversité, plus positif l’expérience et le meilleur exemple de coexistence peut être transmis aux enfants.

Choses à apporter (en option): guitare, patins, des vêtements qui peuvent se salir, chapeau et crème solaire, sac à main pour acheter une bonne affaire sur le marché, des outils, une boisson ou de la nourriture à partager, balle réglementaire de football / basket-ball, le rythme de l’énergie de la danse à jouer, un grand désir d’avoir du plaisir.

 


 

  

Дорогие семьи, как вы знаете, 20 мая состоялся новый субботний подсвечник, мы изменили название, потому что мы изменили формат, школа росла и потребности не совпадают. С первой встречи, где мы посадили первое дерево во дворе, с размещением колес или создание небольшой кухни, мы стареем и более многочисленны, поэтому мы сочли необходимым посвятить некоторое время, чтобы работать сосуществованию, создавая возможности сближение и взаимопонимание, большое празднование подпорки семей. Мы будем открывать двери (внутренний дворик) в 10 часов утра, и вы найдете целый ряд мероприятий:

завтра
Комиссия организует семинары после школы шахмат, английский язык, гитара, комиксов и театра, а также имеют возможность практиковаться на коньках и современные танцы, мероприятия открыты для всех, и будет служить, чтобы сделать предложение после школы в следующем году.
Комитет фестиваля будет нести ответственность за то, что цвет в партии с темперной краски, кисти и большое предложение, чтобы наслаждаться вместе.
Комиссия по социальной деятельности смонтирует пространство Креативного рынка и Second Hand, с которым мы хотим, чтобы уменьшить количество отходов, увеличить срок службы изделий и поощрение ответственного потребления.
Семьи elaboréis ремесленничества, или, возможно, одежда, игрушки, книги, принадлежности, спортивный инвентарь и deseéis utilicéis не продают, вы можете указать. https://goo.gl/forms/BH4uyjYEpLNRoyAR2 или доложите делегата. Я заказать столик, чтобы выставить свои статьи, в ответ мы задаем закуски, напитки, фрукты или как вы выглядите и добавить его к пищевому буфете.
Комиссия Volem Créixer (Мы хотим расти) будет иметь специальную остановку с АФОМ рубашкой, желтыми рубашками и костюмами школой. Для того, чтобы сделать некоторые пункты технического обслуживания, которые были установлены во дворе и не потерять традицию BricoPacoManíacos, мы предоставим краску, чтобы сделать перекрасил в мини-кухне, тень материал и сети для этих целей.

полдень
Буфет рецепты пищи в мире. Мы будем иметь Pica-пику, представленную RocaGonzalez, выполняющие услуги общественного питания школьных и блюд, приготовленные школьные семьями. Мы хотели бы обратиться к другим культурам и другим семьям через рецепты, совместное использование, тестирование, выявление и наслаждаться разнообразием и ароматизаторами. Семьи, которые вы сварить типичное блюдо из вашей страны или региона https://goo.gl/forms/4FzMiInXEOtHJTtw1 вы можете войти в систему или сообщить ваш делегат. В субботу утром может идти оставив свою тарелку и заполнить форму с данными о происхождении, ингредиентах, информации и фото. Со всеми рецептами вы хотите редактировать книгу, распространять классы так, чтобы все студенты могут узнать о своих одноклассниках.

вечер
На этот раз мы пригласили семьи, которые находятся в процессе регистрации будущих студентов школы, чтобы приветствовать их и идти, превращая их в подлинные «Подсвечники» организовать товарищеские матчи футбол и баскетбол среди родителей , студенты, ветераны и новички. В течение всего дня там будут apuntaros сланцы местных / выездных бригады. Мы надеемся, что вам нравится большая частью дня, мы уверены в том, что чем больше разнообразия, тем более положительный опыт и лучший пример сосуществования может передаваться детям.

ВЕЩИ ПРИВЕЗТИ (по желанию): гитара, коньки, одежду, которая может испачкаться, шляпу и солнцезащитный крем, кошелек купить сделку на рынке, инструменты, некоторые напитки или продукты питания, чтобы разделить, шаровая регулированию футбола / баскетбола, ритм для танец энергии, чтобы играть, большое желание получать удовольствие.

 


 

  

أيها العائلات، كما تعلمون في 20 مايو ايار عقدت السبت شمعة جديدة، قمنا بتغيير الاسم لقمنا بتغيير شكل، نمت المدرسة والاحتياجات ليست هي نفسها. من الاجتماع الأول حيث أننا زرع أول شجرة في فناء، لوضع العجلات أو إنشاء مطبخ صغير، لقد تم الحصول على كبار السن والعديد متزايد، لذلك وجدنا أنه من الضروري تخصيص بعض الوقت للعمل التعايش، وخلق فرص التقارب والتفاهم المتبادل، احتفالا كبيرا من العائلات الدعامات. سوف نفتح الأبواب (الفناء) في 10:00، وسوف تجد عددا من الأنشطة:

غدا
وستقوم اللجنة بتنظيم ورش عمل بعد الشطرنج المدرسة، واللغة الإنجليزية، والغيتار، والكوميديا ​​والمسرح، وأيضا لديها الفرصة لممارسة التزلج والرقص الحديث والأنشطة مفتوحة للجميع وسوف تعمل على تقديم العرض بعد المدرسة في العام المقبل.
وستقوم اللجنة المهرجان سيكون مسؤولا عن إعطاء اللون للحزب مع الدهانات درجات الحرارة، وفرش، واقتراح رائع للاستمتاع معا.
ستقوم لجنة للعمل الاجتماعي جبل مساحة السوق الإبداعية واليد الثانية التي نريد للحد من النفايات، وتمديد حياة مفيدة من المقالات وتشجيع الاستهلاك المسؤول.
أسر  الحرف اليدوية، أو قد يكون المعدات والملابس ولعب الأطفال والكتب واللوازم، والرياضة، ولا تبيع، يمكنك الإشارة. https://goo.gl/forms/BH4uyjYEpLNRoyAR2 أو تقرير إلى المفوض. وسوف حجز طاولة لفضح مقالاتك، في المقابل نطلب الوجبات الخفيفة والمشروبات والفواكه أو ما تبدو وكأنها وإضافته إلى بوفيه الطعام.
وستقوم اللجنة Volem Créixer (نحن نريد أن تنمو) لديها موقف خاص مع القمصان AFA والقمصان الصفراء ومدرسة رياضية. للقيام ببعض بنود الصيانة التي تم تثبيتها في الساحة وعدم فقدان التقاليد BricoPacoManíacos، وسوف نقدم الطلاء لجعل طلاؤها إلى مطبخ صغير، المواد الظل وشبكات للأهداف.

ظهيرة
وصفات الطعام بوفيه في العالم. سيكون لدينا بيكا بيكا-التي تقدمها RocaGonzalez الذي يؤدي خدمة المطاعم من الوجبات المدرسية والأطباق المطبوخة من قبل الأسر المدرسة. ونود أن نقترب الثقافات الأخرى والأسر الأخرى من خلال وصفات، وتقاسم، والاختبار، واكتشاف والاستمتاع بتنوع والنكهات. الأسر التي كنتم طهي بعض الأطباق نموذجية من بلد أو منطقة https://goo.gl/forms/4FzMiInXEOtHJTtw1 الخاص بك يمكنك تسجيل الدخول أو إبلاغ مندوب الخاص بك. صباح يوم السبت يمكن أن تذهب ترك لوحة وملء النموذج مع بيانات عن الأصل، والمكونات والمعلومات والصور. مع كل الوصفات التي تريد تحريرها الكتاب الذي توزيع الطبقات بحيث يمكن لجميع الطلاب على التعلم عن زملائهم.

مساء
هذه المرة قمنا بدعوة العائلات الذين هم في عملية تسجيل الطلاب المحتملين للمدرسة، للترحيب بهم ويذهب تحويلها إلى “الشمعدانات” أصيلة تنظيم مباراة ودية لكرة القدم وكرة السلة بين الوالدين والطلاب، وقدامى المحاربين والمبتدئين. طوال اليوم سيكون هناك الألواح  إلى الفرق المحلية / زيارة. نأمل أن تستمتع بكثير من اليوم، ونحن واثقون من أن المزيد من التنوع، وأكثر إيجابية الخبرة وأفضل مثال على التعايش يمكن أن تنتقل إلى الأطفال.

الأشياء المطلوب إحضارها (اختياري): الغيتار، التزلج على الجليد، والملابس التي يمكن أن تحصل القذرة، وقبعة واقية من الشمس، ومال لشراء صفقة في السوق، والأدوات، وبعض المشروبات أو الطعام للمشاركة، الكرة التنظيمية لكرة القدم / كرة السلة، وإيقاع ل الطاقة الرقص للعب، ورغبة كبيرة للحصول على المتعة.

You may also like...

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies